Chỉ vài cú click chuột có thể tải toàn bộ Gmail về máy tính

Nếu đọc được bài viết này sớm hơn chắc bạn sẽ không còn lo mất dữ liệu quang trọng từ hộp thư của mình, thư đối tác, thư công ty, thư sự kiện… sẽ có thể bị mất vì tài khoản google của bạn có thể bị xóa, nhưng rất ít khi bị xóa trừ khi bạn đã vi phạm […]

by · 6 Tháng Một, 2018 · 0 comments · blog